Dokumenty Szkoły

Obowiązek informacyjny RODO

 1.  Nazwa Placówki/ Administratora Danych Osobowych: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu
 2.  Dane Inspektora Danych Osobowych: Grzegorz Sikora iod@pionier-szkolenia.pl
 3.  Dyrektor Centrum informuje Państwa o przetwarzaniu danych osobowych w tym:

Imię i Nazwisko, Data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców, adres poczty elektronicznej oraz nr kontaktowy do rodziców - zgodnie z art. 151 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203, oraz na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 pkt. a) Rozporządzenia Unijnego RODO 2016/679.

Stan zdrowia ucznia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dz.U. 2017 poz. 1743 oraz art. 68 ust. 1 Ustawa Prawo Oświatowe z dnia Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203.

Dane osobowe uczniów wynikające z działalności placówki są rejestrowane w bazach Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814

 1.  Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z Ustawy Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203), Ustawy system informacji oświatowej(Dz.U. z 2017 r. poz.2159, 2203) Ustawy o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), dane mogą zostać przekazane do nadrzędnych jednostek, którym podległa jest szkoła oraz innych podmiotów, w tym do: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Kuratorium Oświaty, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 2.  Zgodnie z przysługującym Państwu prawem wynikającym z art. 16-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Przysługuje państwu prawo do:

Bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, prawa do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

 1.  Jeśli nie zgadzają się Państwo z polityką ochrony danych osobowych prowadzoną przez szkołę przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2.  Dane osobowe przetwarzane przez szkołę będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 5 lat zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej w szkole do celów archiwizacyjnych.

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu
  ul Marcinkowskiego 26
  66-300 Międzyrzecz
  NIP 596-17-49-291
  REGON 361923222
  e-mail: ckziumcz@gmail.com
 • Tel/fax +48 95 742 95 75
  tel. +48 504 225 162

Galeria zdjęć